طراحي برج مسکوني ستاره مرواريد شهر منطقه ۲۱

کارفرما: اتحاديه تعاوني هاي مسکن شهرداري تهران

خدمات مهندسي: طراحي مرحله اول و دوم سازه، معماري،تأسيسات مکانيکي، برقي و نظارت بر اجراي پروژه

متراژ: 23000 متر مربع

محل پروژه: همت غرب –  وردآورد ، شهرک مرواريدشهر

مرحله ساختماني: سفت کاري