طراحي سايت پلان پروژه مرواريدشهر

کارفرما: اتحاديه تعاوني هاي مسکن شهرداري تهران

خدمات مهندسي: طراحي محوطه

متراژ: 8000 واحد

محل پروژه: همت غرب – وردآورد