مجتمع اداري،تجاري،اقامتي CFT

کارفرما: شرکت مخابرات ايران و شرکت کاشانه بتني مقاوم KBM

خدمات مهندسي : مشاور مادر، طراحي معماري، سازه، برق، مکانيک

متراژ: 135000 متر مربع

محل پروژه: سيدخندان-تهران

مرحله ساختماني: گود برداري