مجتمع تجاري،اداري ميرداماد

کارفرما :شرکت توسعه تجارت انصار

خدمات مهندسي: طراحي مرحله اول و دوم سازه، معماري،تأسيسات مکانيکي، برقي و نظارت بر اجراي پروژه

متراژ: 27000 متر مربع

محل پروژه: بلوار ميرداماد-تهران

مرحله ساختماني: نازک کاري