مجتمع تجاري،اداري و خدماتي اكباتان

کارفرما :آقاي شيدا و شريک

خدمات مهندسي: طراحي مرحله اول و دوم سازه، معماري،تأسيسات مکانيکي، برقي و نظارت بر اجراي پروژه

متراژ: 54000 متر مربع

محل پروژه: اکباتان - تهران

مرحله ساختماني : گود برداري