مجتمع تجاري، خدماتي و رستوران هاي لواسان

کارفرما :آقاي دکتر شکري

خدمات مهندسي:طراحي مرحله اول و دوم معماري،سازه،تأسيسات مکانيکي و برقي

متراژ: 8000 متر مربع

محل پروژه: لواسان

مرحله ساختماني: اسکلت