مجتمع مسكوني عقيق متعلق به شركت صاايران

کارفرما: شرکت صاايران

خدمات مهندسي: طراحي مرحله اول و دوم معماري، تاسيسات مکانيکي و برقي و محاسبات و طراحي سازه فولادي در دو جهت مهاربند با سقف   تيرچه و ارائه نقشه هاي  اجرايي جديد، آزمايش هاي مقاومت   مصالح و نظارت بر اجراي پروژه

متراژ: 14000 مترمربع  

محل پروژه: مجيديه - تهران

مرحله ساختماني: بهره برداري