پارکينگ طبقاتي ساختمان اصلي شرکت نفت فلات قاره ايران

کارفرما : شرکت نفت فلات قاره

خدمات مهندسي: طراحي مرحله اول و دوم معماري، سازه، تأسيسات مکانيکي و برقي

متراژ: 6000 متر مربع

محل پروژه: پارک وي - تهران

مرحله ساختماني: گود برداري

مرحله ساختماني: نازک کاري