پروژه آکوپارک آمل

کارفرما: آقاي کهرام و شرکا

مجتمع تفريحي-ورزشي-تجاري-اقامتي-فرهنگي

خدمات مهندسي: طراحي مرحله اول و دوم معماري، سازه، تاسيسات مکانيکي و برقي

متراژ: 194000 متر مربع

محل پروژه: آمل

مرحله ساختماني: اخذ جواز