پروژه مجتمع مسکوني مرواريد بهارستان، F۵

کارفرما : هيئت امناء پروژه مرواريد بهارستان کارکنان مجلس شوراي اسلامي

خدمات مهندسي: طراحي مرحله اول و دوم سازه، معماري،تأسيسات مکانيکي، برقي و نظارت بر اجراي پروژه

متراژ: 40000 متر مربع

محل پروژه: همت غرب –  وردآورد ، شهرک مرواريدشهر

مرحله ساختماني: نازک کاري