.

معرفی
بدون ترديد آينده روشن در انتظار کساني است که نگاه ژرف انديش خويش را نسبت به مسائل پيشرو، معطوف به توانايي هاي علمي و فراگير خود سازد. گروه مهندسي اعلم اين افتخار را يافته است که با ترکيبي از افراد داراي دانش فني حاصل از حوزه هاي آکادميک و دانش مديريتي حاصل از حوزه هاي کاربردي-تجربي، با گواهي نامه صلاحيت خدمات مشاور از سازمان مديريت و برنامه ريزي به مرحله اي برسد که از يکسو شرکتهاي کليدي آن اجراي بيش از صدها پروژه مهم در سراسر کشور را در پرونده تجربيات خود ثبت کرده و از سويي ديگر با بهره گيري از توان مشارکتي خويش و منابع انساني همکار، ده ها پروژه ديگر را در قالب شرکتي يازده ساله در دست اجرا و مطالعه داشته باشند و اين در حالي است که اختيار اجراي تمامي اين پروژه ها را از مسير شرکت فرآيندهاي شفاف کارپذيري رقابتي بدست آورده و اينک با مشارکت در پروژه هاي مرتبط با نظام اجرايي EPC 
سند معتبري بر توانايي هاي گروهي اين مجموعه از خود به جاي گذارد.
اين گروه شامل شرکتهاي :

    1- مهندسان مشاور معمار سازه اعلم
    2- مهندسان مشاور طرح خانه سه بعدي
    4- شرکت بازرگاني (ساختمان و تامين مصالح) بين المللي CONSMATSOL مستقر در اسپانيا


چشم انداز 

تکامل گروه در راستاي نام آوري و خلق نشان مهندسي – تجاري مطمئن در داخل کشور در افق پنج ساله سوم، باتکيه بر اصول و ارزشهاي پايه شرکت با تمرکز بر فعاليتهاي بر شمرده شده در زير مد نظر مي باشد:


    •  اخذ سهم مورد انتظار از بازار مهندسي داخل و خارج کشور با حفظ اصل رقابت پذيري
    
    •  جلب رضايت کارفرمايان با بهره گيري از روش هاي روزآمد خدمت رساني
    
    •  طراحي و مهندسي با تمرکز بر بهينه سازي مستمر حوزه هاي تخصصي
    
    •  توسعه پايدار و افزايش توان تخصصي با استفاده فن آوري هاي نوين
    
    •  ايجاد اشتغال زايي براي جوانان متخصص داخل کشور

ماموریت

گروه به منظور ارائه خدمات مطلوب فني مهندسي در محدوده پروژه ها ، شامل بررسي و مطالعات کارشناسي معماري و شهرسازي و ارائه نقشه هاي در دسپلين هاي مختلف شامل معماري فاز مقدماتي، 1، 2، سازه و تاسيسات، طراحي داخلي، طراحي محوطه که به موجب اتفاق نظر اعضاي تشکيل دهنده آن براي دستيابي به آرمان فوق شايسته است اقدامات زير را انجام دهد:

•  بررسي هاي همه جانبه پيرامون پروژه هاي در حال شکل گيري در محدوده
•  ايجاد ارتباط و تعامل با کارفرمايان داراي پروژه هاي متناسب با خدمات مورد انتظار
•  ايجاد سازماني پويا براي ارائه خدمات مطلوب مورد انتظار کارفرمايان
•  شرکت در مراسم ها و همايش هاي فني تخصصي براي ايجاد زمينه تبادل داده هاي فني و کمک متقابل با ديگر شرکت هاي ارائه دهنده خدمات فني مهندسي
•  تقويت نيرو هاي فني، علمي و پژوهشي در رشته هاي مورد نظر شرکت
•  تأمين و تربيت کادر فني و مديريتي از ميان نيروهاي شاغل در شرکت 

اهداف کلی

اهداف کليدي شرکت عبارتند از:

    •  رقابت پذير کردن شرکت در بازار داخلي و گسترش آن به بازار خارجي
    •  نيل به رشد پايدار در بخش مهندسي کشور
    •  افزايش سهم ارائه خدمات در کشور
    •  پاسخگويي به موقع، با کيفيت و با هزينه مناسب به درخواست هاي مورد انتظار کارفرمايان (مشتري ها)
    •  اولويت در توجه به ملاحظات علمي-تخصص و زيست محيطي نسبت به ساير اولويت ها 

راهبرد های اصلی

•    شناخت نيازها، تعيين اولويت ها و تنظيم برنامه براي نيل به اهداف شرکت
•    توانمندسازي روزافزون شرکت به عنوان سهمي از بخش خصوصي کشور
•    همکاري و معاونت با شرکت هاي رقيب براي اخذ بيشتر سهام بازار
•    تعيين حق الزحمه خدمات در چارچوب مقررات ملي براي رضايت کارفرمايان
•    ايجاد ساختار رقابتي در بازار و پرهيز از رقابت افراطي و خارج قواعد
•    گسترش و تقويت توانايي هاي مهندسي و شرکت در سمينارها و کنفرانس هاي ملي
•    اتخاذ روش هاي کارآمد براي راهبري فعاليتهاي شرکت
•    ارتقاء کيفي خدمات و توجه به بازاريابي راهبردي
•    بهبود توانايي ها در توليد مدارک مهندسي به روز
•    بکارگيري تکنولوژي روز و تأکيد بر تحقيق و توسعه در شرکت 


شاخص های ارزیابی


•    تعداد پروژه هاي اخذ شده طي يک دوره مالي
•    مقايسه نسبت پروژه هاي اخذ شده در گروه هاي تخصصي در بازه زماني خاص 
•    ميزان رضايت نامه هاي کتبي اخذ شده از طرف کارفرمايان
•    تعداد مقالات ارائه شده به سمينارها يا کنفرانس هاي تخصصي و ميزان شرکت در آنها 
•    تعداد پرسنل شاغل به کار طي دوره زماني معين
•    تعداد پرسنل شاغل داراي سابقه همکاري بيش از سه سال
•    ميزان کيفيت افراد و مهندسان آموزش ديده در دوران همکاري
•    نسبت حقوق و دستمزد مستقيم پرداخت شده به نسبت درآمد کسب شده در بازده زماني مشخص
•    افزايش ميزان اقلام سرمايه اي شرکت و مقدار سود مندرج در ترازنامه هاي مالي 


راهکاراهای کلی برنامه

•  ايجاد نظام جامع برنامه ريزي و کنترل پروژه براساس استانداردهاي بين اللملي از جمله ANSI/PMI-2008
•  ايجاد و استقرار واحد مديريت بر زمان براي تعريف و کنترل توالي فعاليت ها
•  ايجاد و استقرار واحد مديريت بر شرح کار خدمات براي تعيين  محدوده و تغييرات 
•  ايجاد و استقرار واحد مديريت بر هزينه براي برآورد هزينه ها و بودجه بندي کارها
•  ايجاد و استقرار واحد مديريت بر منابع نيروي انساني شرکت براي بهينه سازي فرآيند جذب و توسعه کمي و         کيفي نيروي انساني متخصص
•  ايجاد و استقرار واحد مديريت کنترل و تضمين کيفيت خدمات
•  ايجاد و استقرار واحد فن آوري اطلاعات، مستندسازي براي پايدارسازي تجربيات پروژه ها، بازتوزيع اطلاعات                          و امکان گزارش گيري و گزارش دهي مناسب
•  بهبود خدمات از طريق پيگيري الگوي يکپارچه سازي مديريت کلان کارها


گروه های تخصصی

گروههاي تخصصي پيش بيني شده براي گروه به شرح زير مي باشند:

•    معماري
•    طراحي داخلي، دکوراسيون
•    سازه و مقاوم سازي لرزه اي
•    تأسيسات مکانيکي 
•    تأسيسات برقي
•    کنترل کيفي مصالح ساختماني و تکنولوژي بتن 
•    نظارت عالي و نظارت مقيم بر اجراي پروژه ها
•    اجراي پروژه هاي عمومي و خاص
•    تأمين کالا و مصالح بازار داخلي و خارجي

خدمات مهندسی

•    طراحي معماري شهرک مسکوني، مجتمع هاي چند منظوره و ...
•    ساختمانهاي آموزشي ، برج هاي مسکوني، تجاري، اداري و ...
•    طراحي دکوراسيون داخلي،ساخت ماکت، بروشور فروش و ...
•    طراحي تأسيسات مکانيکي،برقي ساختمان هاي مسکوني،تجاري،اداري و ...
•    طراحي بهينه سازي ساختمان هاي آموزشي، مسکوني، تجاري،اداري، ورزشگاه ها و ...
•    طراحي و کنترل مقاوم بودن ساختمانهاي موجود و يا در حال اجرا در برابر زلزله
                  ( ارزيابي آسيب پذيري لرزه اي و ارائه طرح بهسازي)
•    ارائه کليه برگه هاي تعهد مورد نياز جهت اخذ جواز و پيگيري تا اخذ آن
•    استقرار سيستم هاي کنترل کيفي جوش ساختماني
•    طراحي سازه هاي زيرزميني ( تونلهاي انتقال آب، تونلهاي شهري و خارج شهري، تونل و ايستگاه هاي مترو)
•    طراحي سازه هاي سبک، سنگين صنعتي و ابنيه فني.

تشکیلات سازمان

مشخصات تفصيلي اعضاء هيأت مديره گروه مهندسي و سرمايه گزاري اعلم  به شرح ذيل مي باشد:

•    آقاي مهندس حميدرضا اعلم مهندس عمران /  کارشناس ارشد معماري
•    آقاي دکتر محمد جواد غفرانيها دکتراي معماري
•    آقاي مهندس عبداله منبع چي مهندس عمران
•    آقاي مهندس سيد حسن سيد حسين کارشناسي ارشد مهندسي تاسيسات مکانيکي ساختمان 
•    آقاي داريوش احساني دکتراي معماري
•    آقاي مجيد الياس کارشناسي مهندسي تأسيسات برقي ساختمان
•    آقاي عباس معارفي کارشناسي ارشد مهندسي تاسيسات برقي ساختمان
•    آقاي رضا مفيدي ذاتي کارشناسي مهندسي عمران
•    آقاي بهداد علاقبند کارشناسي مهندسي عمران
•    آقاي افشين هادي زاده کارشناسي مهندسي عمران
•    آقاي مهندس سيد امير حسين عمراني کارشناسي مهندسي تأسيسات برقي ساختمان
•    آقاي مهندس يحيي اعلم مهندس عمران / کارشناس ارشد مديريت ساخت 
•    خانم مهندس سولماز بهرامي نژاد مهندسي صنايع

عضویت در سازمان ها

مديران گروه مهندس اعلم عضويت سازمان ها و نهادهاي مهندسي زير را دارا مي باشند :

•    معاونت مديريت برنامه ريزي راهبردي رياست جمهوري
•    جامعه مهندسان مشاور ايران
•    انجمن انبوه سازان مسکن تهران
•    سازمان نظام مهندسي تهران
•    انجمن بتن ايران
•    انجمن مهندسان راه و ساختمان ايران
•    انجمن آزمايشهاي غير مخرب
•    داراي استاندارد ايزو 9001 و2008 از شرکت ITCC انگلستان 

Our Team