درباره ما

بدون ترديد آينده روشن در انتظار کساني است که نگاه ژرف انديش خويش را نسبت به مسائل پيشرو، معطوف به توانايي هاي علمي و فراگير خود سازد. گروه مهندسي اعلم اين افتخار را يافته است که با ترکيبي از افراد داراي دانش فني حاصل از حوزه هاي آکادميک و دانش مديريتي حاصل از حوزه هاي کاربردي-تجربي، با گواهي نامه صلاحيت خدمات مشاور از سازمان مديريت و برنامه ريزي به مرحله اي برسد که از يکسو شرکتهاي کليدي آن اجراي بيش از صدها پروژه مهم در سراسر کشور را در پرونده تجربيات خود ثبت کرده و از سويي ديگر با بهره گيري از توان مشارکتي خويش و منابع انساني همکار، ده ها پروژه ديگر را در قالب شرکتي يازده ساله در دست اجرا و مطالعه داشته باشند و اين در حالي است که اختيار اجراي تمامي اين پروژه ها را از مسير شرکت فرآيندهاي شفاف کارپذيري رقابتي بدست آورده و اينک با مشارکت در پروژه هاي
مرتبط با نظام اجرايي EPC

سند معتبري بر توانايي هاي گروهي اين مجموعه از خود به جاي گذارد.

اين گروه شامل شرکتهاي :

  1- مهندسان مشاور معمار سازه اعلم

  2- مهندسان مشاور طرح خانه سه بعدي

  4- شرکت بازرگاني (ساختمان و تامين مصالح) بين المللي CONSMATSOL مستقر در اسپانيا

تکامل گروه در راستاي نام آوري و خلق نشان مهندسي – تجاري مطمئن در داخل کشور در افق پنج ساله سوم، باتکيه بر اصول و ارزشهاي پايه شرکت با تمرکز بر فعاليتهاي بر شمرده شده در زير مد نظر مي باشد:

  •  اخذ سهم مورد انتظار از بازار مهندسي داخل و خارج کشور با حفظ اصل رقابت پذيري

  •  جلب رضايت کارفرمايان با بهره گيري از روش هاي روزآمد خدمت رساني

  •  طراحي و مهندسي با تمرکز بر بهينه سازي مستمر حوزه هاي تخصصي

  •  توسعه پايدار و افزايش توان تخصصي با استفاده فن آوري هاي نوين

  •  ايجاد اشتغال زايي براي جوانان متخصص داخل کشور

گروه به منظور ارائه خدمات مطلوب فني مهندسي در محدوده پروژه ها ، شامل بررسي و مطالعات کارشناسي معماري و شهرسازي و ارائه نقشه هاي در دسپلين هاي مختلف شامل معماري فاز مقدماتي، 1، 2، سازه و تاسيسات، طراحي داخلي، طراحي محوطه که به موجب اتفاق نظر اعضاي تشکيل دهنده آن براي دستيابي به آرمان فوق شايسته است اقدامات زير را انجام دهد:

 

•  بررسي هاي همه جانبه پيرامون پروژه هاي در حال شکل گيري در محدوده

•  ايجاد ارتباط و تعامل با کارفرمايان داراي پروژه هاي متناسب با خدمات مورد انتظار

•  ايجاد سازماني پويا براي ارائه خدمات مطلوب مورد انتظار کارفرمايان

•  شرکت در مراسم ها و همايش هاي فني تخصصي براي ايجاد زمينه تبادل داده هاي فني و کمک متقابل با ديگر
شرکت هاي ارائه دهنده خدمات فني مهندسي

•  تقويت نيرو هاي فني، علمي و پژوهشي در رشته هاي مورد نظر شرکت

•  تأمين و تربيت کادر فني و مديريتي از ميان نيروهاي شاغل در شرکت

اهداف کليدي شرکت عبارتند از:

 

  •  رقابت پذير کردن شرکت در بازار داخلي و گسترش آن به بازار خارجي

  •  نيل به رشد پايدار در بخش مهندسي کشور

  •  افزايش سهم ارائه خدمات در کشور

  •  پاسخگويي به موقع، با کيفيت و با هزينه مناسب به درخواست هاي مورد انتظار کارفرمايان (مشتري ها)

  •  اولويت در توجه به ملاحظات علمي-تخصص و زيست محيطي نسبت به ساير اولويت ها

•  شناخت نيازها، تعيين اولويت ها و تنظيم برنامه براي نيل به اهداف شرکت

•  توانمندسازي روزافزون شرکت به عنوان سهمي از بخش خصوصي کشور

•  همکاري و معاونت با شرکت هاي رقيب براي اخذ بيشتر سهام بازار

•  تعيين حق الزحمه خدمات در چارچوب مقررات ملي براي رضايت کارفرمايان

•  ايجاد ساختار رقابتي در بازار و پرهيز از رقابت افراطي و خارج قواعد

•  گسترش و تقويت توانايي هاي مهندسي و شرکت در سمينارها و کنفرانس هاي ملي

•  اتخاذ روش هاي کارآمد براي راهبري فعاليتهاي شرکت

•  ارتقاء کيفي خدمات و توجه به بازاريابي راهبردي

•  بهبود توانايي ها در توليد مدارک مهندسي به روز

•  بکارگيري تکنولوژي روز و تأکيد بر تحقيق و توسعه در شرکت

•  تعداد پروژه هاي اخذ شده طي يک دوره مالي

•  مقايسه نسبت پروژه هاي اخذ شده در گروه هاي تخصصي در بازه زماني خاص

•  ميزان رضايت نامه هاي کتبي اخذ شده از طرف کارفرمايان

•  تعداد مقالات ارائه شده به سمينارها يا کنفرانس هاي تخصصي و ميزان شرکت در آنها

•  تعداد پرسنل شاغل به کار طي دوره زماني معين

•  تعداد پرسنل شاغل داراي سابقه همکاري بيش از سه سال

•  ميزان کيفيت افراد و مهندسان آموزش ديده در دوران همکاري

•  نسبت حقوق و دستمزد مستقيم پرداخت شده به نسبت درآمد کسب شده در بازده زماني مشخص

•  افزايش ميزان اقلام سرمايه اي شرکت و مقدار سود مندرج در ترازنامه هاي مالي

  ايجاد نظام جامع برنامه ريزي و کنترل پروژه براساس استانداردهاي بين اللملي از جمله ANSI/PMI-2008

  ايجاد و استقرار واحد مديريت بر زمان براي تعريف و کنترل توالي فعاليت ها

  ايجاد و استقرار واحد مديريت بر شرح کار خدمات براي تعيين  محدوده و تغييرات

  ايجاد و استقرار واحد مديريت بر هزينه براي برآورد هزينه ها و بودجه بندي کارها

  ايجاد و استقرار واحد مديريت بر منابع نيروي انساني شرکت براي بهينه سازي فرآيند جذب و توسعه کمي و   کيفي نيروي انساني متخصص

  ايجاد و استقرار واحد مديريت کنترل و تضمين کيفيت خدمات

  ايجاد و استقرار واحد فن آوري اطلاعات، مستندسازي براي پايدارسازي تجربيات پروژه ها، بازتوزيع اطلاعات                        و امکان گزارش گيري و گزارش دهي مناسب

  بهبود خدمات از طريق پيگيري الگوي يکپارچه سازي مديريت کلان کارها

 

گروههاي تخصصي پيش بيني شده براي گروه به شرح زير مي باشند:

 

•  معماري

•  طراحي داخلي، دکوراسيون

•  سازه و مقاوم سازي لرزه اي

•  تأسيسات مکانيکي

•  تأسيسات برقي

•  کنترل کيفي مصالح ساختماني و تکنولوژي بتن

•  نظارت عالي و نظارت مقيم بر اجراي پروژه ها

•  اجراي پروژه هاي عمومي و خاص

•  تأمين کالا و مصالح بازار داخلي و خارجي

•  طراحي معماري شهرک مسکوني، مجتمع هاي چند منظوره و ...

•  ساختمانهاي آموزشي ، برج هاي مسکوني، تجاري، اداري و ...

•  طراحي دکوراسيون داخلي،ساخت ماکت، بروشور فروش و ...

•  طراحي تأسيسات مکانيکي،برقي ساختمان هاي مسکوني،تجاري،اداري و ...

•  طراحي بهينه سازي ساختمان هاي آموزشي، مسکوني، تجاري،اداري، ورزشگاه ها و ...

•  طراحي و کنترل مقاوم بودن ساختمانهاي موجود و يا در حال اجرا در برابر زلزله

                  ( ارزيابي آسيب پذيري لرزه اي و ارائه طرح بهسازي)

•  ارائه کليه برگه هاي تعهد مورد نياز جهت اخذ جواز و پيگيري تا اخذ آن

•  استقرار سيستم هاي کنترل کيفي جوش ساختماني

•  طراحي سازه هاي زيرزميني ( تونلهاي انتقال آب، تونلهاي شهري و خارج شهري، تونل و ايستگاه هاي مترو)

•  طراحي سازه هاي سبک، سنگين صنعتي و ابنيه فني.

مشخصات تفصيلي اعضاء هيأت مديره گروه مهندسي و سرمايه گزاري اعلم  به شرح ذيل مي باشد:

 

•  آقاي مهندس حميدرضا اعلم مهندس عمران /  کارشناس ارشد معماري

•  آقاي دکتر محمد جواد غفرانيها دکتراي معماري

•  آقاي مهندس عبداله منبع چي مهندس عمران

•  آقاي مهندس سيد حسن سيد حسين کارشناسي ارشد مهندسي تاسيسات مکانيکي ساختمان

•  آقاي داريوش احساني دکتراي معماري

•  آقاي مجيد الياس کارشناسي مهندسي تأسيسات برقي ساختمان

•  آقاي عباس معارفي کارشناسي ارشد مهندسي تاسيسات برقي ساختمان

•  آقاي رضا مفيدي ذاتي کارشناسي مهندسي عمران

•  آقاي بهداد علاقبند کارشناسي مهندسي عمران

•  آقاي افشين هادي زاده کارشناسي مهندسي عمران

•  آقاي مهندس سيد امير حسين عمراني کارشناسي مهندسي تأسيسات برقي ساختمان

•  آقاي مهندس يحيي اعلم مهندس عمران / کارشناس ارشد مديريت ساخت

•  خانم مهندس سولماز بهرامي نژاد مهندسي صنايع

مديران گروه مهندس اعلم عضويت سازمان ها و نهادهاي مهندسي زير را دارا مي باشند :

 

•  معاونت مديريت برنامه ريزي راهبردي رياست جمهوري

•  جامعه مهندسان مشاور ايران

•  انجمن انبوه سازان مسکن تهران

•  سازمان نظام مهندسي تهران

•  انجمن بتن ايران

•  انجمن مهندسان راه و ساختمان ايران

•  انجمن آزمايشهاي غير مخرب

•  داراي استاندارد ايزو 9001 و2008 از شرکت ITCC انگلستان

Our Team