مجتمع اکباتان

کارفرما :آقاي شيدا و شريک
خدمات مهندسي: طراحي مرحله اول و دوم سازه، معماري،تأسيسات مکانيکي، برقي و نظارت بر اجراي پروژه
متراژ: 54000 متر مربع 
محل پروژه: اکباتان - تهران
مرحله ساختماني : گود برداري