ساختمان مسکوني نيستان

خدمات مهندسي: نظارت بر پروژه ، طراحي و اجراي عمليات پايدار سازي ديوارهاي گود
متراژ: 2360/90 متر مربع
محل پروژه: پاسداران-تهران
مرحله ساختماني: بهره بردراي