مجتمع بهارستان

کارفرما : هيئت امناء پروژه مرواريد بهارستان کارکنان مجلس شوراي اسلامي
خدمات مهندسي: طراحي مرحله اول و دوم سازه، معماري،تأسيسات مکانيکي، برقي و نظارت بر اجراي پروژه
متراژ: 40000 متر مربع 
محل پروژه: همت غرب –  وردآورد ، شهرک مرواريدشهر 
مرحله ساختماني: نازک کاري