مرواردید شهر

کارفرما: اتحاديه تعاوني هاي مسکن شهرداري تهران
خدمات مهندسي: طراحي محوطه
متراژ: 8000 واحد
محل پروژه: همت غرب – وردآورد