ساختمان مسکوني بهشت

 کارفرما: کاپيتان اميني
خدمات مهندسي: طراحي مرحله اول و دوم معماري ،سازه، برق، مکانيک، نظارت و اجرا پروژه
متراژ: 3000 متر مربع
محل پروژه: پاسداران-تهران
مرحله ساختماني: بهره برداريمرحله ساختماني: بهره برداري