مجتمع لواسان

کارفرما :آقاي دکتر شکري
خدمات مهندسي:طراحي مرحله اول و دوم معماري،سازه،تأسيسات مکانيکي و برقي
متراژ: 8000 متر مربع
محل پروژه: لواسان
مرحله ساختماني: اسکلت