مجتمع ميرداماد

کارفرما :شرکت توسعه تجارت انصار
خدمات مهندسي: طراحي مرحله اول و دوم سازه، معماري،تأسيسات مکانيکي، برقي و نظارت بر اجراي پروژه
متراژ: 27000 متر مربع 
محل پروژه: بلوار ميرداماد-تهران
مرحله ساختماني: نازک کاري