پارکينگ طبقاتي شرکت نفت

کارفرما : شرکت نفت فلات قاره
خدمات مهندسي: طراحي مرحله اول و دوم معماري، سازه، تأسيسات مکانيکي و برقي
متراژ: 6000 متر مربع
محل پروژه: پارک وي - تهران
مرحله ساختماني: گود برداري
مرحله ساختماني: نازک کاري