مجتمع مسکوني پایندان

کافرما: تعاوني مسکن کارکنان پايندان
خدمات مهندسي:  طراحي مرحله اول و دوم معماري، سازه، تأسيسات مکانيکي و برق و خدمات ژئو تکنيک، آزمايش بتن و جوش، خدمات اخذ جواز، نظارت و اجرا 
متراژ: 31000 متر مربع
محل پروژه: شهران - تهران
مرحله ساختماني: اسکلت