انبار های نورد

کارفرما: شرکت نورد ايران
تجاري-مسکوني
خدمات مهندسي: طراحي مرحله اول و دوم معماري و مکانيکي و برقي و نظارت بر اجرا پروژه
متراژ: 21000 متر مربع
محل پروژه: چيتگر-تهران
مرحله ساختماني: نازک کاري