برج ولیعصر

کارفرما: شرکت پتروشيمي
خدمات مهندسي: طراحي مرحله اول معماري
متراژ: 39000 مترمربع
محل پروژه: خيابان وليعصر، بالاتر از ميدان ونک-تهران
مرحله ساختماني: طرح در کميسيون ماده 5