ستاره مروارید شهر

کارفرما: اتحاديه تعاوني هاي مسکن شهرداري تهران
خدمات مهندسي: طراحي مرحله اول و دوم سازه، معماري،تأسيسات مکانيکي، برقي و نظارت بر اجراي پروژه
متراژ: 23000 متر مربع
محل پروژه: همت غرب –  وردآورد ، شهرک مرواريدشهر 
مرحله ساختماني: سفت کاري