مسکوني مرواريد پارک H۱

کارفرما: تعاوني مسکن سازمان پايانه هاي مسافربري و پارک سوارها
خدمات مهندسي:طراحي مرحله اول و دوم معماري،سازه،تأسيسات مکانيکي و برقي
متراژ: 19000 متر مربع
محل پروژه: همت غرب –  وردآورد ، شهرک مرواريدشهر
مرحله ساختماني: اسکلت