متمع مسکونی بهشت

کارفرما: کاپيتان اميني

خدمات مهندسي: طراحي مرحله اول و دوم معماري ،سازه، برق، مکانيک، نظارت و اجرا پروژه

متراژ: 3000 متر مربع

محل پروژه: پاسداران-تهران

مرحله ساختماني: بهره برداريمرحله ساختماني: بهره برداري